Huishoudelijk reglement 2018

NAAM / ZETEL / DOEL

Art. 1.
1.    De vereniging draagt de naam “Vreugde Zij Ons Doel”(afk. V.Z.O.D.).
2.    Zij is gevestigd te Veldhoven-Zeelst.

Art. 2.
1.    De vereniging is opgericht 1 mei 1896 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.    Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3.    Zij bezit volledige rechtsbevoegdheid, krachtens goedgekeurde statuten volgens het bepaalde in boek 2 van het verenigingswetboek, en is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven d.d. 24-7-’79 onder nummer 40235953

Art. 3.
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de handboogsport. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden, en voorts andere wettige middelen die voor dit doel bevorderlijk zijn.

Art. 4.
1.    De vereniging is als lid aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (N.H.B.).
2.    In verband hiermede zijn de leden onderworpen aan de plichten die voor hen uit de reglementen en statuten van de voornoemde bond voortvloeien en, alsmede de door de bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen.

LEDEN

Art. 10.
Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten en bestaan uit:
1.    Leden schutters, t.w. leden die als zodanig bij de N.H.B. zijn geregistreerd,
2.    Ereleden.
3.    Vrienden/Vriendinnen van VZOD, t.w. niet schietende personen die op voordracht van het bestuur verbonden blijven met de vereniging. Zij zijn niet aangemeld bij de Nederlandse Handboog Bond en zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Art. 11.
1.    Donateurs zijn zij die zich verplichten aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage te storten.
2.    Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Art. 12.
Tot verenigingsleden kunnen worden toegelaten personen die de leeftijd van 10 jaren hebben bereikt.

Art. 13.
1.    Het lidmaatschap als bedoeld in art. 10 sub 1, 2, 3 wordt verkregen door een besluit van toelating door het bestuur, op een schriftelijke aanvrage.
2.    De leden zijn verplicht de reglementen en statuten van de vereniging na te leven, alsmede de reglementen en statuten van de N.H.B. en Rayon op de daartoe van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen.

Art. 14.
1.    De aanvraag van het lidmaatschap zal uitsluitend door het bestuur worden beoordeeld.
2.    Bezwaren tegen de persoon van de aanvrager kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend en worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering. Zonodig zal hiernaar door het bestuur een onderzoek worden ingesteld.

Art. 15.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden. Zij kan zich hierbij laten adviseren door een ballotagecommissie bestaande uit tenminste 10 leden, en kan alsdan de aanvrage al of niet onder de leden in stemming brengen.

Art. 16.
Een verzoek om toelating van een minderjarige dient vergezeld te gaan van een door zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger getekende verklaring van geen bezwaar.

Art. 17.
Na het nemen van een besluit over al of niet toelating wordt de aanvrager hierover binnen 8 dagen bericht.

Art. 18.
Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Mutaties betreffende adressen moeten binnen 8 dagen bij de secretaris worden gemeld.

ROYEMENT / SCHORSING

Art. 20.
1.    Royement of schorsing kan worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten of reglement handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.    Royement of schorsing kunnen slechts door het bestuur worden uitgesproken.
3.    Nadat het bestuur tot royement of schorsing heeft besloten wordt het bestrokken lid z.s.m. door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld.

Art. 21.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van dit besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerst volgende vergadering hierover met meerderheid beslist.

Art. 22.
In geval van overtredingen die de belangen van de N.H.B. schaden, of in strijd zijn met de wedstrijd reglementen van N.H.B. is betrokkene eveneens onderworpen aan de te dien aanzien vastgestelde bepalingen in N.H.B. reglementen.

Art. 23
1.    Royement of schorsing wegens misdraging als bedoeld in art. 20 sub 1 kan geschieden op voordracht van het bestuur. Een voorstel daartoe moet binnen 14 dagen voor een algemene ledenvergadering ter kennis zijn gebracht, alsmede geplaatst worden op de agenda van de algemene ledenvergadering.
2.    Een royement of schorsing dat niet binnen 3 maanden ten uitvoer wordt gebracht eindigt door het verloop van die termijn.

EINDE LIDMAATSCHAP

Art. 30.
Het lidmaatschap eindigt door:
1.    overlijden van het lid,
2.    schriftelijke opzegging aan de secretaris,
3.    royement wegens wanbetaling,
4.    misdragingen die de belangen van de vereniging of N.H.B. in ernstige mate schaden.

Art. 31.
1.    Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, voor zover deze door de reglementen worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijker wijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Art. 32.
1.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden op het einde van het lopende boekjaar met een opzegtermijn van 4 weken.
2.    Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie en eventuele toeslag voor ontbrekende dienstverlening verschuldigd.
3.    Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist.
4.    Een lid dat naar een andere vereniging wenst over te gaan kan dit doen met inachtneming van de overschrijvingsbepalingen van de N.H.B. en niet alvorens in het bezit te zijn van een bestuursverklaring dat betrokken lid aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.

GELDMIDDELEN

Art. 40.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1.    contributie van de leden
2.    ontvangsten uit wedstrijden
3.    andere inkomsten

Art. 41.
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke in de algemene jaarvergadering wordt vastgesteld, indien de verhoging meer bedraagt dan het prijsindexcijfer gezinsconsumptie alle bestedingen, de leden kunnen daartoe in verschillende categorieën worden gedeeld, die ieder een verschillende contributie betalen.

Art. 42.
De wijze van contributie inning kan geschieden door:
1.    overschrijving op rekeningnummer van de vereniging met automatische incasso,
2.    inning van een door de vereniging ingestelde contributie in uitzondering in overleg met het bestuur.

Art. 43.
1.    Indien een lid, ondanks een gedane aanmaning door het bestuur toch in gebreke blijft aan zijn financiële verplichting jegens de vereniging te voldoen, kan na vier weken volgend op deze aanmaning toepassing van art. 31 plaatsvinden.
2.    Ook blijft zolang niet aan de vereisten zijn voldaan art. 32 sub 2 van kracht.

BESTUUR

Art. 44.
1.    De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 5 leden, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bestuursleden.
2.    De bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
3.    Zij hebben een zittingstijd van 3 jaar, en jaarlijks treed een aantal hunner af
4.    Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
5.    Het rooster van aftreden is separaat vastgesteld.

Art. 45.
De voorzitter wordt in functie gekozen. Overige functies worden onderling verdeeld.

Art. 46.
1.    Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd, zo spoedig mogelijk in een te beleggen vergadering moet de voorziening aan de orde komen.
2.    Ook in een tussentijdse vacature wordt z.s.m. voorzien. De gekozene neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Art. 47.
1.    Ingevolge het bepaalde in de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.    Bij bestuursbesluit kunnen een of meer bestuursleden gemachtigd worden, hetzij afzonderlijk, hetzij met meerdere bestuursleden de vereniging te vertegenwoordigen.

Art. 48.
De vereniging wordt op vergaderingen van N.H.B., alsmede op andere vergaderingen of bijeenkomsten waarop verenigingsvertegenwoordiging gewenst is, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid of bestuursleden die bevoegd is / zijn aan eventuele verkiezingen namens de vereniging deel te nemen.

Art. 49.
1.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen, het sluiten van overeenkomsten, enz. Ontbreekt deze goedkeuring dan kan hiertegen een beroep worden gedaan.
2.    Met uitsluiting van rechtshandelingen zoals bedoeld in sub 1 is het bestuur bevoegd, zonder nader goedkeuring van de algemene vergadering te handelen of besluiten te nemen die een goed functioneren van de vereniging bevorderen.

Art. 50.
1.    Bestuursleden die krachtens de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat van te voren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van rechtshandelingen is besloten.
2.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Art. 51.
1.    Het bestuur is bevoegd ook buiten vergaderingen besluiten te nemen, indien geen bestuursleden zich tegen deze besluitvorming verzetten, en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
2.    Alle besluiten op bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
3.    Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Art. 52.
1.    De voorzitter leidt alle vergaderingen of bijeenkomsten, en vertegenwoordigt de vereniging wanneer daartoe aanleiding bestaat.
2.    de secretaris is belast met de in- en uitgaande correspondentie, maakt notulen van de vergaderingen, houdt de ledenadministratie bij en brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit.
3.    De penningmeester is belast met het beheer van de verenigingsgelden. Hij draagt zorg voor de contributie-inning, en houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde de financiële positie van de vereniging kan worden gekend. Aan bestuur en kascommissie wordt indien gevraagd alle inlichtingen verstrekt. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit en dient een begroting in voor het volgende jaar.

Art. 53.
1.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door secretaris, of door het bestuur ander aan te wijzen bestuurslid notulen gemaakt.
2.    Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
3.    Het bestuur is verplicht de bescheiden in art. 52 sub 3 tien jaar lang te bewaren.

VERGADERINGEN

Art. 54.
Vergaderingen worden verdeeld in:
a.    ledenvergadering,
b.    jaarvergadering,
c.    bestuursvergadering,
d.    andere bijeenkomsten.
Voorts worden vergaderingen gehouden zovaak het bestuur dit wenselijk acht.

Art. 55.
Jaarlijks zal uiterlijk 3 maanden na afloop van het boekjaar een algemene jaarvergadering worden gehouden, die ondermeer de volgende agendapunten bevat:
a.    jaarverslagen secretaris en penningmeester,
b.    vaststellen contributie, indien de verhoging groter is dan het prijsindexcijfer gezinsconsumptie alle bestedingen
c.    bestuursverkiezing,
d.    vaststellen begroting,
e.    rondvraag.

Art. 56.
1.    Toegang tot deze vergadering hebben alle leden voor zover zij niet zijn geschorst.
2.    Alle leden ouder dan 16 jaar als bedoeld in art. 10 sub 1 en 2, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder een stem uit.

Art. 57.
1.    Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem uit te doen brengen door een ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
2.    Stemuitbrenger moet schriftelijk gemachtigd zijn.

Art. 58.
Alle vergaderingen worden schriftelijk opgeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen.
De oproeping vermeldt tevens de agenda.

Art. 59.
1.    Op schriftelijk verzoek van tenminste een-tiende der stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht binnen een termijn van vier weken tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
2.    Deze bijeenroeping geschiedt volgens het bepaalde in art. 58.

Art. 60.
1.    Voorstellen voor de jaarvergadering dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te worden ingediend.
2.    Kandidaten voor bestuursfunctie kunnen na overleg met betrokken lid tot de aanvang van de vergadering worden voorgesteld.

Art. 61.
Het bestuur is bevoegd een personen die naar zij meent geschikt te vinden voor een bestuursfunctie aan de vergadering voor te dragen.

Art. 62.
1.    Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Blanco-, onleesbare-, ondertekende- en stemmen die de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is worden als ongeldig gemerkt.
2.    Alle stemmen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze bepaalt of toestaat.
3.    Bij stemmen over personen is het voorstel pas dan aangenomen indien het de meerderheid verwerft. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Art. 63.
1.    Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand een meerderheid behaalt wordt een tweede stemming gehouden.
2.    Indien de stemmen staken zal opnieuw worden gestemd, is ook dan geen meerderheid verworven dan beslist het lot.
3.    Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft is het verworpen.
4.    In geval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd, de stemmingen kunnen ook gelijktijdig gehouden worden indien uit de vergadering hiertegen geen bezwaar bestaat.
5.    Bij schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een commissie van drie leden als stemopnemers, die de biljetten openen en de uitslag mededelen.
6.    Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
7.    De vergadering heeft het recht van amendement, initiatief en interpellatie.

COMMISSIES / WEDSTRIJDEN

Art. 64.
1.    De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit haar midden een kascommissie. Bestuursleden mogen geen zitting nemen in de kascommissie.
2.    De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve lid. Jaarlijks wordt tijdens de jaarvergadering het langst zittende lid vervangen door het reserve lid en een nieuw reserve lid benoemd.
3.    De kascommissie onderzoekt de rekeningen verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag hierover uit.
4.    Het bestuur is verplicht aan de commissie inzage van boeken en bescheiden te geven, en alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen.

Art. 65.
Het vaststellen en opgeven van teams en het opgeven van individuele leden die deelnemen in de competitie en kampioenschappen geschiedt door de wedstrijdcommissie. De leden van de commissie worden aangewezen voor een periode van één jaar. Indien geen sprake is van af- of aanmeldingen, dan zal deze periode bij verstrijken telkens met een periode van één jaar worden verlengd

Art. 66.
1.    De vereniging zal jaarlijks een onbepaald aantal onderlinge wedstrijden, die onder leiding staan van de wedstrijdcommissie, organiseren. Onder onderlinge wedstrijden worden verstaan, wedstrijden op eigen banen met verenigingsleden als deelnemers.
2.    Voor wedstrijden, andere dan genoemd in voorgaand lid, en waaraan men wenst deel te nemen is tijdig aanmelden verplicht, evenzo een afmeldingsplicht.

GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS IN DE SPORT

Art. 67.
1.    De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2.    De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3.    De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4.    Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5.    De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6.    De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
7.    De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8.    De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9.    De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10.    De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11.    In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

SLOTBEPALING

Art. 68.
Met inachtneming van het bepaalde in de statuten beslist het bestuur in die gevallen waarin het reglement niet voorziet.

 

Opgemaakt te: Veldhoven    Datum: 1 november 2016

 

 

Voorzitter: E. van Ham    Secretaris: H. Ansems