Vrijwilligersreglement Handboogvereniging Vreugde Zij Ons Doel.

Om het handboogschieten betaalbaar te houden, heeft VZOD een groot aantal vrijwilligers nodig.

Een trend is dat het steeds moeilijker wordt om voor alle taken voldoende vrijwilligers te vinden, met als gevolg dat er van een kleine groep een steeds grotere inspanning wordt gevraagd.

Het bestuur onderkent de risico’s die deze ontwikkeling met zich mee brengt.

Deze risico’s zijn:

 • Vrijwilligers raken overbelast en gaan verloren voor de vereniging;
 • Opvolging van vrijwilligers met een veelheid aan taken is een onmogelijke opgave.

Om deze ontwikkeling verder een halt toe te roepen en de vrijwilligersregeling verder te verduidelijken heeft het bestuur van VZOD besloten om in 2019 de vrijwilligersregeling opnieuw aan te passen. Deze regeling houdt in dat op het lidmaatschap van de vereniging de verplichting rust om jaarlijks minimaal drie taken voor de vereniging te verrichten.

Er dienen minimaal 3 dienstverleningen per jaar te worden uitgevoerd, met een duur van minimaal 3 uur per dienstverlening. Het vrijwilligersdeel per dienstverlening bestaat voor jeugdleden vanaf het jaar waarin ze 16 worden uit € 25,= en voor senioren en veteranen uit € 50,=.

Het vrijwilligersdeel maakt deel uit van de contributie.

Jaarlijks wordt de contributie, zie tabel, die bestaat uit het verenigingsdeel, het NHB deel en het vrijwilligers deel in één of twee keer geïnd.

 • Bij inning in één keer wordt het NHB- en VZOD-deel van het komende jaar inclusief het vrijwilligersdeel dat is overgebleven door het uitvoeren van minder dan 3 dienstverleningen in het afgelopen jaar geïnd.
 • Bij inning in twee keer (december van het afgelopen jaar en juli van het lopende jaar) bestaat de eerste inning uit de helft van het NHB- en VZOD-deel van het volgende jaar plus het vrijwilligersdeel dat is overgebleven door het uitvoeren van minder dan 3 dienstverleningen in het afgelopen jaar. De tweede inning bestaat uit de helft van het NHB- en VZOD deel.
Samenstelling Contributie 2020
  Jeugd Senior Veteraan
NHB € 29,50 € 59,00 € 59,00
VZOD € 32,00 € 59,00 € 30,00
Vrijwilligersdeel € 75,00 € 150,00 € 150,00
Totale contributie € 136,50 € 268,00 € 239,00

De vrijwilligersregeling is van toepassing op alle leden van VZOD vanaf het jaar waarin ze 16 jaar worden.

Onder vrijwilligerswerk wordt in deze verstaan:

 • Het begeleiden van promotieactiviteiten;
 • Deelnemen aan klusdagen;
 • Helpen bij het door het bestuur of beheerder van te voren aangekondigde activiteiten.

Onder vrijwilligerswerk wordt niet verstaan:

 • Karton wisselen;
 • Spontane kortdurende klusjes;
 • Activiteiten toebedeeld aan commissieleden, het geven van trainingen, het leiden van wedstrijden, verrichten van bardiensten etc.

Vrijgesteld voor het verrichten van dienstverleningen zijn ereleden en door het bestuur aangewezen leden die door beperkingen (tijdelijk) niet in staat zijn om dienstverleningen te verrichten. De leden die in aanmerking komen voor dienstverlening zullen hiervan een bevestiging ontvangen die zo nodig jaarlijks zal worden herhaald.

De regeling is binnen de vereniging een onderdeel van de contributie. Leden kunnen het vrijwilligersdeel terugverdienen door het verrichten van dienstverleningen. Het vrijwilligers deel wordt naar rato van uitgevoerde dienstverleningen verrekend met de totale jaar contributie.

Voor de vrijwilligersregeling is het volgende reglement van toepassing:

 • Nieuwe leden die in het eerste jaar 16 jaar of ouder worden zullen een instructie betreffende hulp bij promotieactiviteiten krijgen, dan wel getraind worden “on the job”.
  In het eerste jaar dienen zij dienstverleningen naar rato uit te voeren;
 • De promotieactiviteiten worden minimaal 2 weken vooraf aan de leden bekend gemaakt. Zij zullen hiervoor een e-mail ontvangen van de beheerder en daarna zullen de activiteiten ook op het mededelingenbord worden gehangen;
 • Aan het einde van het jaar zullen de ontbrekende dienstverleningen worden verrekend met (het eerst volgende deel van) de contributie;
 • Het is toegestaan dat een lid iemand anders inzet voor zijn taak. Voorwaarde is dat de ander lid is van de vereniging of anderszins bekend is binnen de vereniging. Promotieactiviteiten kunnen alleen door leden worden uitgevoerd. Het lid dient wel vooraf aan de leiding van de activiteit door te geven wie de taak overneemt;
 • Bij afgelasting of overbezetting door vrijwilligers telt de betreffende dienstverlening als zijnde uitgevoerd op volgorde van opgave;
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de eventuele ontbrekende dienstverleningen worden verrekend.
  Bij in gebreke blijven zal het ex lid drie maal een herinnering ontvangen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt zal een incassobureau worden ingeschakeld;
 • Het bestuur beslist in alle niet voorziene situaties; aan het einde van elk seizoen vindt een evaluatie plaats van voorgekomen situaties waarin het reglement niet voorziet. Deze evaluatie kan er toe leiden dat de regeling of het reglement wordt aangepast;
 • Indien leden zich meer dan drie maal aanmelden, zal voorrang verleend worden aan leden die nog geen drie dienstverleningen hebben uitgevoerd;
 • Indien in enig jaar onvoldoende promotieactiviteiten beschikbaar komen voor het doen uitvoeren van de drie dienstverleningen per lid zullen de leden die nog geen drie dienstverleningen hebben uitgevoerd in de maanden augustus, september en oktober voor alternatieve activiteiten worden uitgenodigd.
 • Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk om er zorg voor te dragen, dat de verrichte dienstverlening op de dag van de dienstverlening wordt geregistreerd door het betreffende lid dat de leiding van die activiteit heeft.

Een aantal praktische punten voor wat betreft de uitvoering van een dienst:

 • Blijk je in de loop van het jaar door b.v. gezondheidsproblemen niet in staat te zijn dienstverleningen uit te voeren treedt dan direct in overleg met het bestuur zodat er afspraken over gemaakt kunnen worden.
 • Dienstverleningen staan altijd onder toezicht van een daartoe aangewezen lid.
 • Dat lid is ook verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de accommodatie.
 • Dat lid zal ook de leiding hebben tijdens de activiteit en geeft waar nodig instructies aan de vrijwilligers.
 • Bij promotieactiviteiten is het dragen van het clubshirt verplicht.

Belangrijk te weten is dat degene die bardienst draait of helpt bij promotiewedstrijden, op dat moment het visitekaartje is van onze vereniging voor bezoekers en de ons bezoekende verenigingen.

Wij verzoeken ieder zich dit te realiseren en zich hiernaar te gedragen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Handboogvereniging VZOD

Datum herzien: 31-10 2019.

Voorzitter: J. Hurkx Secretaris: H. Ansems