Statuten

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Handboogvereniging “Vreugde Zij Ons Doel”, gevestigd te Veldhoven, kantoorhoudende te 5502 JW Veldhoven, Blaarthemseweg 84, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 40235953, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging, op zes en twintig februari tweeduizend vijftien (26-02-2015) verleden voor mr. B.N. van der Veer, notaris te Waalre.

NAAM EN ZETEL.

ARTIKEL 1.

 1. De vereniging draagt de naam HANDBOOGVERENIGING “VREUGDE ZIJ ONS DOEL”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente VELDHOVEN

INRICHTING.

ARTIKEL 2.

 1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend
 2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DUUR EN BOEKJAAR.

ARTIKEL 3.

 1. De vereniging is opgericht op een mei achttienhonderd zes en negentig te Zeelst (thans gemeente Veldhoven).
 2. Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.

DOEL.

ARTIKEL 4.

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de handboogsport in al de binnen Nederland erkende verschijningsvormen, zulks in de meest ruime zin.
 2. De vereniging faciliteert een aantal op Veldhoven gerichte activiteiten van sociaal-culturele aard.
 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het in stand houden van de schietaccommodatie(s);
  2. het houden van schietoefeningen;
  3. het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Handboog Bond, in deze statuten nader aan te duiden als de bond;
  4. het deelnemen aan en organiseren van toernooien en wedstrijden en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk is.

LEDEN.

ARTIKEL 5.

 1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten. Zij dienen de leeftijd te hebben van ten minste zestien jaar.
  b. Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.
 2. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant lidmaatschap, om personen die nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en dus niet in aanmerking komen voor het gewone lidmaatschap, te kunnen laten deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Aspirant-leden zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot dealgemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating, opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de aspirant-leden. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per verenigingsjaar, wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor het aspirant-lid open staan. De secretaris houdt een register bij waarin de namen, leeftijden en adressen van de aspirant-leden zijn vermeld.
 3. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of zij hoeft echter geen contributie te betalen.
 4. Op voorstel van het bestuur of vijf leden gezamenlijk kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging een eretitel verlenen.

VERPLICHTINGEN EN RECHTEN.

ARTIKEL 6

 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 2 lid 1 na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
  d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
 2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
 3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
 4. De leden hebben het recht van de door de vereniging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of namens haar georganiseerde evenementen of activiteiten.
  Een en ander dient te geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld.

TUCHTRECHTSPRAAK.

ARTIKEL 7.

 1. De vereniging erkent de regels van tuchtrechtspraak zoals opgenomen in artikel 7 van de statuten van de bond.
 2. De leden van de vereniging zijn gehouden aan deze regels van tuchtrechtspraak.

GELDMIDDELEN.

ARTIKEL 8.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden;
  c. andere inkomsten.
 2. a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
  De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
  b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

EINDE LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt:a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
  d. door ontzetting (royement) als bepaald in artikel 7 lid 5.
 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken
  b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op, de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 5. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen.
  Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

DONATEURS.

ARTlKEL10.

 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR.

ARTIKEL 11.

 1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
  b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  c. De voorzitter wordt in functie gekozen.
 2. a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
  c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
 3. a. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  b. ln een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
  Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.
 4. ln zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 5. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
  lndien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
  Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSTAAK.

ARTIKEL 12.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  lndien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
 2. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

BESTUURSVERGADERING.

ARTIKEL 13.

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
 5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL 14.

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.
 2. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van de bond, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen lid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van ledenafgevaardigden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.
  Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

REKENING EN VERANTWOORDING.

ARTlKEL15.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
 2. Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaan de uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af.
  Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening, en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 16.

 1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. jaarverslag van de secretaris;
  c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
  d. vaststelling van de contributies;
  e. vaststelling van de begroting;
  f. voorziening in vacatures;
  g. rondvraag.
 3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  b. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
 5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproepingen die van de vergadering niet meegerekend.
  b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad.
  Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 17.

 1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
  b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.
 2. a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
  b. leder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
  1. blanco zijn;
  2. zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 4. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
  b. lngeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 5. a. lndien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
  Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen
  b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
  c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
 7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 18.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 19.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daar zelf in.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt.
  De notulen worden na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

ALGEMENE REGLEMENTEN.

ARTIKEL 20.

 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING.

ARTIKEL 21.

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte laats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
  b. leder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 22.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.
 3. lndien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.